KRET CLASSIC ŻEL DO WC 7W1 750 G

Zakupy spożywcze online

KRET CLASSIC ŻEL DO WC 7W1 750 G

4,45 zł
5,93 zł/kg
Opis

OPIS PRODUKTU

Żel do WC Classic 7w1 odkamienia, usuwa osady z rdzy, skutecznie wybiela, nadaje połysk, niweluje przykre zapachy, działa nad i pod powierzchnią wody, opóźnia proces osadzania się zabrudzeń. Żel WC Kret Classic polecany jest do zachowania higienicznej czystości muszli toaletowej, bidetów i pisuarów. Odpowiednio dobrana konsystencja żelu doskonale rozprowadza się na mytych ściankach, szybko wchodząc w reakcje z zabrudzeniami. Działa samoczynnie nad i pod powierzchnią wody. Receptura żelu oparta została na odpowiednich proporcjach związków powierzchniowo-czynnych i podchlorynu, który wzmacnia proces usuwania zabrudzeń i ułatwia utrzymanie w higienicznej czystości mytych powierzchni. Muszla uwolniona z zabrudzeń staje się gładka i błyszcząca, wpływa to bezpośrednio na opóźnienie procesu osadzania się zabrudzeń.

składniki

Produkt zawiera m.in.:
poniżej 5% niejonowe środki powierzchniowo-czynne
anionowe środki powierzchniowo-czynne
związki wybielające na bazie aktywnego chloru (Cl2)
wodorotlenek sodu
kompozycję zapachową

przechowywanie

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30°C.

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może powodować korozję metali. Zawiera: Podchloryn sodu, Wodorotlenek sodu, Tlenek N, N dimetylotetradecyloaminy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wdychać par. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 30°C. Zawartość usuwać do kanalizacji przy jednoczesnym rozcieńczeniu dużą ilością wody, a pojemnik (po całkowitym opróżnieniu) usuwać do segregowanych odpadów komunalnych. UWAGA! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Produkt zawiera m. in.: poniżej 5% związki wybielające na bazie aktywnego chlory (CI2), niejonowane środki powierzchniowo-czynne, anionowe środki powierzchniowo-czynne; kompozycję zapachową.

działanie żrące - Niebezpieczeństwo

nazwa marki lub dystrybutora

Global Cosmed Group S.A.
ul. Kuziennicza 15
59-400 Jawor

pozostałe informacje

Dokładnie opróżnione opakowanie podlega systemowi odbioru odpadów komunalnych.

przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Nanieść żel na oczyszczoną powierzchnię. Po 15 minutach umyć szczotką, następnie spłukać wodą. Nie stosować do powierzchni wrażliwych na działanie substancji alkalicznych (emalia, powierzchnie metalowe, chromowane, pozłacane, z aluminium, itp.).

adres zwrotny

Global Cosmed Group S.A. ul. Wielkopolska 3 26-600 Radom tel. +48 48 384 58 01 www.kret.eu